Lövsta Gård, kort historia

Lövsta gård 001

Den äldsta uppgiften om Lövsta säger att Gustav Vasas far, Erik Johansson, ägde gården fram till 1513, då den skänktes till Skokloster. I 1531 års jordebok står sedan Gustav Vasa som ägare till Lövsta. Hur bebyggelsen såg ut på 1500-talet vet vi ingenting om, möjligen kan delar av källaren vara från denna tid. Lövsta säteri bildades 1648 av överste Mauritz Duwall. Om denna tid säger A Almquist i det stora verket “Frälsegodsen i Sverige” (1931) följande: “Sedan Duwall fått konfirmation 1648 19/6, byggde han ett säteri, som var färdigt 1652 2/7, då han för 2400 rd. sp. och 100 portugalöser samt en äreskänk sålde egendomen till Johan Westerman Lilliecranz (+1653)”. Efter Duwalls och Lilliecrantz tid innehades Lövsta av olika frälsesläkter ända fram till sekelskiftet 1900. Den främsta källan till kunskap om byggnaderna och deras möblering är bouppteckningarna, som finns i Riksarkivet. Den äldsta bouppteckningen från 1748 är efter justitiekansler Carl Olof Iserhielm. Gården beskrivs här på följande sätt: “bebyggt med en träbyggning samt tvenne nya flygelbyggningar”. Flyglarna omnämns således i motsats till huvudbyggnaden som nya. I huvudbyggnaden finns endast sex rum upptagna, alltså motsvarande den nuvarande bottenvåningens grundplan.Det finns tydliga tecken i huvudbyggnaden som tyder på att den från början är byggd i en våning. Knutarna på långsidorna går bara upp en våning och i den nordvästra gavelväggen på övre våningen finns en timmerskarv, som tydligt visar att huset är påbyggt Bottenvåningen kan vara från 1600-talet Det är inte heller troligt att huvudbyggnaden byggdes med panelade fasader, utan med det liggande timret synligt. Rester av rödfärg finns på timret under panelen. En annan viktig skillnad mellan hur huvudbyggnaden såg ut då Jämfört med nu är takets utformning. Enligt det gängse sättet att utforma manbyggnaden vid ett säteri borde den haft ett säteritak.

Lövsta Gård idag

Lövsta Gård, konferens gård i Upplands Bro kommun, har en spännande historisk bakgrund. På l500-talet ägdes gården av såväl Erik Johansson Vasa som av hans mer bekante son, Gustav Vasa. Nuvarande byggnad uppfördes 1648. På Lövsta kan ett femtiotal gäster få plats och förtäring. Lövsta har lagom format för såväl företags som kundträffar och sammanträden, privata tillställningar och "bröllop på landet”. Inte minst det ostörda läget gör Lövsta gârd. mitt ute på den uppländska landsbygden, behagfullt attraktiv att träffas på! Flydda tider har alltså i yttre och inre miljö satt sin prägel på gården. Under en följd av år har Stiftelsen Lövsta Gård pietetsfullt och med kunnig hantverkshjälp renoverat gårdens huvudbyggnad. Där har man genomgående följt den fina svenska herrgårdstraditionen. Golv, väggar och tak i I700-talsstil harmonierar väl med de nytillverkade stilmöblerna i bondrokoko. För säkerhets skull eldar man inte i den vackra kakelugnen från 1700-talet. I det här rummet vid nedre hallen, liksom i fyra andra rum på Lövsta, utgör kakelugnen prydnad och dekoration. Andra dekorativa detaljer är rummets bröstpanel.

Möblering

Möblemanget i nedre salen är i bond— rokoko. Mönstret till de nygjorda tapeterna följer väl det original som man vid renoveringen fann under flera lager sentida överklistringar. I alla rum och salar är de slipade och behandlade golv med sina breda plankor ännu en skön inredningsdetalj.